วันที่ประกาศ : 25 พ.ค. 2564 11:51

สืบค้นฐานข้อมูล EBSCO : EDS (EBSCO DISCOVERY SERVICE)

EBSCO Discovery Service Plus Full Text

เป็นระบบการสืบค้นงานวิจัยออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูลที่ทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับให้สมาชิกทั้ง 80 สถาบัน โดยให้ผลการสืบค้นที่แม่นยำและ จัดลำดับความเกี่ยวข้องได้ดีที่สุด โดยมาพร้อมกับ Education Source ฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบได้ด้วยข้อมูลฉบับเต็ม ดัชนี บทคัดย่อ และเอกสารการประชุมที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาศาสตร์หลายพันรายการ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา รวมถึงความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษา โดยมีวารสารฉบับเต็มที่ไม่อยู่ในการเข้าถึงแบบเปิด(non-open access journals)มากกว่า 900 ชื่อเรื่อง

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=ns293070&groupid=main&profile=eds


EBSCO Academic Search Ultimate

ฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่และดีที่สุด และครอบคลุมสาขาวิชาจำนวนมากที่สุดของโลกฐานข้อมูลหนึ่ง

ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 9,017 ชื่อเรื่องที่ได้รับการรีวิว ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ : มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาติพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฎหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัชศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่น ๆ

นอกจากนั้น Academic Search Ultimate ยังมีการรวบรวมข่าวในส่วนภูมิภาคแบบที่ไม่มีใครทำมาก่อน โดยการนำาเนื้อหาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ทั่วโลก Academic Search Ultimate จึงถือได้ว่าเป็นฐานข้อมูลที่ให้ประสบการณ์ในการสืบค้นสำาหรับนักเรียน นักศึกษาที่ครอบคลุมที่สุด

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3BlxyjfEBSCO Engineering Source

ฐานข้อมูลชั้นนำสำหรับมืออาชีพ และ นักวิจัยในทุกสาขาของวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในที่นี้รวมถึง ชีวการแพทย์ โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล สิ่งแวดล้อม และ ซอฟต์แวร์ โดยฐานข้อมูลประกอบไปด้วยวารสารวิศวกรรมฉบับเต็ม นิตยสาร และ สิ่งพิมพ์ทางการค้ารวมถึงหนังสือ เอกสารการประชุม และอื่นๆ อีกมากมาย   

URL ตรงเพื่อเข้าใช้งานฐานข้อมูล >> https://bit.ly/3Bgfx68

 

 

Shere :