วันที่ประกาศ : 20 ม.ค. 2565 10:59

ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal (ACS)

American Chemical Society Journal (ACS)

เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายสถาบันได้ที่ https://pubs.acs.org

Shere :