วันที่ประกาศ : 28 มี.ค. 2566 13:40

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้บอกรับ ปี 2566

 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้บอกรับ ปี 2566 จำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 

1. IEEE Electronic Library (IEL)
2. SpringerLink – Journal
3. American Chemical Society Journal (ACS)
4. Emerald Management
5. ACM Digital Library
6. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
7. Academic Search Ultimate
8. Engineering Source  

โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ได้ตามลิงค์ที่แนบไว้ให้ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของสถาบันฯ

 

Shere :